Naše usluge

i

Izrada geodetskog projekta

Parcelacija zemljišta

j

Upisi objekata

R

Izrada elaborata za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju (legalizacija)

Iskolčenje objekta

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Izrada geodetske podloge za projektiranje

Identifikacija čestice / nekretnine i obnova međe

f

Geodetsko snimanje vodova