Mi pomičemo granice

i

GEODETSKI RADOVI ZA POTREBE ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Parcelacija zemljišta

j

Upisi objekata

R

Izrada elaborata za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju (legalizacija)

Iskolčenje objekAta

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Izrada geodetske SITUACIJE STVARNOG STANJA

Identifikacija čestice i obnova međe

f

Geodetsko snimanje vodova