Geospot d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti koja posluje na prostoru cijele Republike Hrvatske. Tvrtka ima zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije koji posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Kontaktiraj nas!

Tel: 098/691-151
Email: info@geospot.hr
Ured: Ul. Stjepana Ladiša 7

10 090 Zagreb

 

Izdvojene usluge

Naše najtraženije geodetske usluge!

GEODETSKI RADOVI ZA POTREBE PROJEKTIRANJA I GRADNJE

Geodetsko snimanje terena

Izrada Geodetske situacije stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu

Izrada Geodetske situacije građevne čestice i popisa koordinata u GML formatu

Iskolčenje građevine na teren (nanosnu skelu)

Upis nove građevine u katastar i zemljišnu knjigu

U

Izrada elaborata za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju (legalizacija)

Dobili ste Rješenje za dopunu Zahtjeva za legalizaciju? 

Ukoliko Vaša zgrada tlocrtno odgovara stanju u katastarskom operatu, nije Vam potreban geodetski elaborat, nego je dovoljan izvod iz katastarskog plana.

Ukoliko trebate geodetski elaborat, izrađujemo ga u najkraćem roku.

h

UPIS OBJEKATA U katastAr i zemljišnU knjigU

Nakon ishođenja Rješenja o izvedenom stanju građevine, odnosno nakon svake promjene na građevini, zakonska obveza vlasnika je provođenje promjena u katastru i zemljišnoj knjizi, čime se zaokružuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini, te nekretnina ima “čisto stanje” za kupnju/prodaju, nasljeđivanje, etažiranje, podizanje hipoteke i sl.

Zatražite PONUDU

Zatražite neobavezujuću ponudu. Opišite koje su Vaše potrebe, te pošaljite upit zajedno sa dokumentacijom ukoliko ju posjedujete (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju…).